Opšti uslovi korišćenja i privatnosti

1. Donacije

Poslovanje Udruženja Svetionika kao udruženja građana, stranice https://svetionik.rs/ kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualne sporove, nadležni su sudovi Republike Srbije.

1.1 Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

1.2 Doniranje

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Svetionika, te da se mogu koristiti za potrebe realizovanja vizije i misije Svetionika, kao i odgovarajućih programa koji su opisani https://svetionik.rs/

1.2.1 Vrste donacija

Donator može uplatiti jednokratnu ili mesečnu donaciju.

Jednokratna donacija podrazumeva opredeljenje donatora za jedan od ponuđenih iznosa ili iznos koji donator sam odredi za jednokratnu uplatu.

Mesečna donacija podrazumeva opredeljenje donatora za jedan od ponuđenih iznosa koji će se obnavljati svakog meseca dok donator ne obustavi plaćanje. Donator u svakom trenutku može otkazati mesečnu donaciju (postupak opisan pod 1.6).

1.3.1 Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

1.3.2 Omogućeni načini plaćanja

Donaciju je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard i DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Holest doo i Banke Intesa i obavlja se na bezbedan način, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je transakcija odobrena i odmah će biti izvršena.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

1.3.3 Pregled naloga za uplatu donacije, potvrda i plaćanje

Unosom podataka u formu (podaci o donatoru – ime i prezime, država prebivališta, email adresa, broj telefona, podaci sa platne kartice i iznos) i obeležavanjem opcije “slažem se sa opštim uslovima uplate donacije” i opcionim obeležavanjem “želim da primam obaveštenja o aktivnostima Svetionika putem email-a ili mobilnog telefona”, te potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije. Nakon toga će biti preusmeren na drugi deo forme koji se odnosi na potvrdu plaćanja donacije. Potvrda plaćanja donacije sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde plaćanja donacije, donator može odustati od doniranja ili promeniti iznos donacije.

Svetionik će prikupiti email adresu i/ili broj mobilnog telefona donatora isključivo ukoliko je opcija “želim da primam obaveštenja o aktivnostima Svetionika putem email-a i/ili mobilnog telefona” prethodno obeležena od strane donatora.

Prihvatanjem opcije „DONIRAJ – NASTAVI SA PLAĆANJEM“, donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno izvršeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

1.4 Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Trgovcu prilikom procesa kupovine smatraju
se poslovnom tajnom.

Trgovcu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena
ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni
državni organi.

Trgovci koji nameravaju da šalju promotivni materijal Korisnicima koristeći lične podatke dobijene
kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obaveste unapred i da im pruže mogućnost da
odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.

Trgovac se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj
formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj
kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u kriptovanoj formi upotrebom SSL  protokola primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka i u skladu sa PCI-DSS standardima.  Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni prodavcu.  Holest Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka.  Brojevi platnih kartica potrošača se ne čuvaju u sistemu prodavca, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

1.5. Reklamacije

Reklamacije nisu uobičajne a mogu se pokrenuti u slučaju zloupotrebe kartice, eventualno razloga više sile. Molimo Vas da nam se obratite na imejl office@svetionik.rs a Vašu reklamaciju ćemo rešiti u drektnoj komunikaciji u najkraćem roku.

1.6. Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja donacije, povraćaj će se vršiti isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Svetionika obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Prekid mesečne donacije

Prekid mesečnih donacija se vrši klikom na odgovarajući link iz mail-a koji donatoru stigne prilikom iniciranja donacija, kao i iz periodičnih mailova koji stižu kao potvrda prilikom obrade svake mesečne donacije. Klikom na označeni link (pod nazivom prekid/otkaz mesečnih donacija), donator obustavlja dalje mesečne donacije i dobija potvrdu u novom „prozoru“ da je mesečna donacija uspešno prekinuta.

1.7 Dodatni troškovi obrade donacije i PDV

Na donacije se ne obračunava PDV i nema dodatnih i skrivenih troškova.

2. Zaštita privatnosti

Svetionik garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Svetionik prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora, uz obaveznu prethodnu saglasnost donatora, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima i važećim finansijsko administrativnim propisima u Republici Srbiji. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Pristup podacima o donatorima imaju isključivo lica zaposlena u Svetioniku koja su odgovorna za sprovođenje administrativnih poslova u Svetioniku, te su istovremeno i odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Svetionik se obavezuje da ne koristi lične podatke donatora u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Svetionika, a Svetionik je dužna da postupi u skladu sa zahtevom donatora.

2.1 Osnovni podaci o Udruženju Svetioniku:

Naziv pravnog lica: Svetionik

  • Adresa: Šabana Koče 11, Novi Pazar, Srbija
  • Matični broj: 28005687
  • PIB: 106493654
  • Pretežna delatnost: 9499 (delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja)
  • Kontakt telefon: +38166 6 317 317 ili +38120 317 137
  • Kontakt email: office@svetionik.rs 

2.2. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Svetioniku u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalnog iznosa donacije koja je navedena na našem sajtu ili od iznosa koji je sam donator upisao.

3. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Svetionika i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Svetionika.

4. Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija donatora i Svetionika se odvija putem emaila na adresu office@svetionik.rs 

5. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Svetionik zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu https://svetionik.rs/uslovi_koriscenja_i_privatnosti/

6. Politika privatnosti

Svetionik sa adresom u Šabana Koče 11, Novi Pazar, email adresa office@svetionik.rs (u nastavku: Svetionik) obrađuje podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

Svetionik prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona je opciono).

Podaci donatora se koriste za obradu transakcija i uz saglasnost donatora, informisanje o aktivnostima koje sprovodi Svetionik. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Svetionik su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Svetionik preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade ličnih podataka donatora, uključujući i enkripciju ličnih podataka.

Svetionik ni pod kojim uslovima ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe, osim u svrhe ostvarivanja transkacija u vezi donacija.

Svetionik čuva podatke donatora koji se odnose na donaciju – transakciju u periodu od deset godina od dana uplate donacije. Podaci donatora koji su dali pristanak da se njihovi lični podaci koriste u svrhu obaveštavanja o Svetionikovim aktivnostima će se čuvati do opoziva saglasnosti donatora. Svetionik ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Svetionik vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. Svetionik ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Svetionik zadržava diskreciono pravo da se ova Politika privatnosti može izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na web stranici Svetionik.

U slučaju sumnje da su prava donatora povređena ili ugrožena, donator se može obratiti Svetioniku putem emaila office@svetionik.rs .

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

7. Kolačić (cookie)

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na računaru od strane internet stranice koju poseti posetilac. Kolačići obično čuvaju podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada posetilac ponovo otvori istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prepozna ponovnog posetioca i prikaže informacije prilagođene potrebama posetioca. Ukoliko posetioci web sajta ne žele da web sajt Svetionika ima pristup kolačićima, oni se mogu blokirati. Većina web browsera omogućava blokiranje kolačića. Posetioci/donatori to mogu uraditi putem Podešavanja svog web browsera.