Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT

Fokus projekta je na jasnijem formulisanju potreba građana i razvoju organizacija za efikasnije pružanje usluga u lokalnoj zajednici. Primarni cilj je urgentna podrška za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19. Partneri na projektu su Fondacija Front, Tv Connect i TAKT medij.Namijenjen je organizacijama civilnog društva, medijima i neformalnim grupama koji će građane uključiti u aktivnosti povezane sa pandemijom Covid-19, kroz aktivnosti zagovaranja, pristup informacijama i informisanje građana, kao i nadzor rada institucija.Projektne aktivnosti će doprinijet većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa.Projekat sadrži dvije aktivnosti:

  1. Strategija djelovanja i komunikacije organizacija civilnog društva i institucija u slučaju pandemija.Web platforma – umrežavanje humanitarnih organizacija na području Sandžaka;

 Cilj izrade web-platforme, preko koje bi se uvezale sve humanitarne organizacije, neformalne grupe i pojedinci na području Sandžaka, a  koje se bave humanitarnim radom i pružanjem pomoći, je spriječavanje dupliranja donacija i vođenje evidencije o pruženoj pomoći i donacijama koje pristužu institucijama i pojedincima. Drugi dio projekta je izrada Strategije udruženog djelovanja i komunikacije organizacija civilnog društva i institucija u slučaju pandemije.Drugi dio realizujemo vodeći se istraživanjima rađenim 2020. godine. Podsjećamo da je jedan od dodatnih problema koji su se dešavali na ljeto 2020. god. u jeku pandemije, bio problem nedostatka komunikacije, zatim dezinformacije i nepotrebno dupliranje donacija. Upravo ovim projektom, želimo izbeći slične situacije koje su nam stvarale dodatne poteškoće u krizno period, jer realizacijom ovog projekta kroz pomenute dijelove zajednica dobija dugotrajno rješenje za glavna pitanja u kriznim situacijama. Institucije koje će učestvovati u izradi Strategije na lokalu mapirali smo: Grad Novi Pazar, Dom zdravlja, Opšta bolnica, Krizni štab grada, udruženja i pojedinci koji su aktivno delovali u vreme pandemije. Projekat finansira Vlada Švajcarske, preko švajcarske nevladine organizacije HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.