ISKORISTI ŠANSU I PRIJAVI SE ZA STIPENDIJU! 

ISKORISTI ŠANSU I PRIJAVI SE ZA STIPENDIJU! 

ISKORISTI ŠANSU I PRIJAVI SE ZA STIPENDIJU!

Projekat „Tvoja stipendija“ je novčana i edukativna podrška namijenjena studentima i učenicima. 

Pravo na stipendiju imaju studenti osnovnih i master studija, kao i učenici srednjih škola. 

Na konkurs za dodjelu stipendija mogu se prijaviti:
 • Studenti od II do IV godine osnovnih studija kao i studenti na master studijama; 
 • Učenici od I do IV razreda srednje škole. 
Stipendija se dodjeljuje prema sljedećim kriterijumima, tj. prema sljedećim grupama studenata /učenika:
 • Prva grupa su studenti i učenici sa dobrim prosjekom ocjena i oni koji su ostvarili dobre rezultate u dosadašnjem školovanju; 
 • Druga grupa su studenti i učenici koji dolaze iz porodica sa niskim mjesečnim primanjima; 
 • Treća grupa su studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim i težim bolestima. Studenti iz ove grupe mogu konkurisati od I godine fakulteta i iznad. 

POTREBNA DOKUMENTA

Za apliciranje na konkurs „Tvoja stipendija“ neophodno je popuniti i dostaviti: 

 • Prijavni formular – prijavni formular se popunjava online. To možete učiniti klikom ovdje
 • Kopiju jednog identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta/đačka knjižica/indeks/pasoš); 
 • Potvrdu o upisu godine (2023/24), srednje škole/fakulteta/master studija; 
 • Potvrdu o položenim ispitima i potvrdu o prosjeku ocjena za prethodnu godinu (da biste dobili besplatnu potvrdu potrebno je da se obratite studentskom parlamentu i naglasite da je za konkurs “Tvoja stipendija”). Srednjoškolci dostavljaju kopije svedočanstva iz predhodnih godina školovanja. 
 • Potvrdu o visini primanja članova porodice koje su u radnom odnosu (koju izdaje poslodavac ili knjigovodstvena agencija). 

 • Vaša dosadašnja dostignuća ili volontiranje (Ukoliko posedujete priložite kopije osvojenih nagrada, sertifikata, priznanja, zahvlanica, objavljeni radovi, potvrde o volontiranju ili učešću u društveno odgovornim akcijama/projektima, i sl. )

(NAPOMENA: Tražena dokumentacija se prvo prilaže online putem prijavnog formulara, a zatim se donosi na uvid pri dolasku na intervju. Ukoliko prilikom online prijave budete imali problema možete se javiti lično u prostorijama Svetionika.) 


Intervju:
Nakon pažljive analize prijava, odabrani kandidati će, u odnosu na ustanovljene kriterijume, biti pozvani na intervju putem e-maila.
Važna napomena: Ukoliko ne budete među kandidatima pozvanima na intervju, obavestićemo vas putem elektronske pošte o statusu vaše prijave.

Nakon prijave na intervju donosite svu dokumentaciju na uvid zajedno sa sljedeća dva dokumenta: 

 • Motivaciono pismo (popunjavate ga ručno) primer/obrazac motivacionog pisma možete pogledati na sledećem linku.
 • Preporuku – klikom ovdje možete videti šta sadrži preporuka; 

Kandidati iz osjetljivih društvenih grupa, osim gore navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osjetljivoj društvenoj grupi i to: 

Kandidati bez roditeljskog staranja – potvrdu da su na evidenciji Centra za socijalni rad i umrlice preminulih roditelja; 

Kandidati iz jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je roditelj nepoznat; 

Lica sa invaliditetom i lica sa težim hroničnim bolestima – mišljenje Interresorske komisije ili potvrdu Udruženja lica sa invaliditetom; 

Dokumentaciju je potrebno dostaviti lično (dokumentaciju ne može dostaviti ni član uže porodice, već samo kandidat lično) u prostorijama Udruženja Svetionik. Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju. 


DETALJNIJE O KRITERIJUMIMA ZA DOBIJANJE STIPENDIJA

 • Kriterijumi za dodjelu stipendije kandidatima su sljedeći: 
 • Uspjeh ostvaren u prethodnom školovanju; 
 • Socijalno-ekonomski status porodice, koji se utvrđuje na osnovu prosjeka ukupnih mjesečnih prihoda po članu porodice kandidata; 
 • Pripadnost kandidata osjetljivim društvenim grupama. Studenti i učenici bez roditeljskog staranja, jednoroditeljske porodice, lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima – također imaju pravo da podnesu zahtjev da se posebno rangiraju. 
 • Volontiranje i aktivizam. Važnu ulogu ima društvena aktivnost kandidata, odnosno da li volontira i učestvuje u akcijama i projektima koje su korisne za zajednicu. Projekat „Tvoja stipendija“ želi da promoviše i podstakne mlade da volontiraju i budu aktivan dio zajednice, zbog toga se ovaj kriterijum značajno boduje prilikom odabira kandidata, jer smatramo da je uloga svakog pojedinca da kroz društveni rad doprinosi svom okruženju. 
 • Odabir stipendista vrši komisija sačinjena od predstavnika i donatora Udruženja Svetionik. 

ROK I POSTUPAK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 23. oktobra do 10. decembra 2023. godine. 

Prijava kandidata se vrši online. 

Neblagovremeno dostavljena i nepotpuna konkursna dokumentacija, kao i dokumentacija podnijeta od strane neovlašćenih lica, neće biti razmatrana.

Konačna rang-lista kandidata biće objavljena na internet stranici Udruženja Svetionik. 

Stipendija se dodjeljuje bez obaveze vraćanja iste. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, ukoliko korisnik napusti redovno školovanje ili neprisustvovanjem na redovne edukativne aktivnosti za stipendiste. 

Odabrani kandidati dobijaju podršku za školovanje u vidu stipendije koja iznosi 50 EUR tokom 10 mjeseci u dinarskoj protivvrednosti. 

Ovom stipendijom, učenici pored finansijske podrške stiču i dodatno neformalno obrazovanje. Upravo zato odobreni kandidati potpisuju ugovor u kojem je jedna od stavki da pristaju da pohađaju obuke i da aktivno učestvuju u projektima korisnim za zajednicu. Organizujemo za njih radionice, predavanja, seminare i projekte koji za cilj imaju unapređenje uslova života studenata, njihovo karijerno usavršavanje i aktivno učešće u zajednici. Kako je program izgledao za prošlu godinu možete videti klikom ovdje.


ISPLATA STIPENDIJE

Za tekuću školsku godinu stipendija se isplaćuje studentu/učeniku u iznosu od 500 EUR na 10 jednakih mjesečnih rata putem tekućeg računa u dinarskoj protivvrednosti. 

Broj stipendija utvrđuje se na osnovu prikupljenih sredstava u okviru kampanje „Doniraj stipendiju“. Detaljnije o kampanji i načinima pružanja podrške studentima možete vidjeti na sljedećem linku. 


VAŽNE SMJERNICE

Prvo popunjavate online aplikacioni formular i online prilažete dokumenta. Zatim čekate odgovor na vašu prijavu putem e-maila nakon koje će te znati da li ste pozvani za intervju. Prilikom dolaska na intervju, dostavljate potrebnu dokumentaciju na uvid. Motivaciono pismo je obavezno i ima veoma važnu ulogu prilikom odabira kandidata za stipendiranje. 


Pored navedene dokumentacije Udruženje Svetionik zadržava pravo da u bilo kom momentu od kandidata, u slučaju postojanja opravdanih potreba, radi utvrđivanja njihovog materijalnog stanja i uspeha na studijama, zahteva i drugu dokumentaciju: potvrde, uverenja, izjave i sl. (npr. izvod iz katastra nepokretnosti, koji izdaje Služba za katastar nepokretnosti RGZ, izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potvrda o katastarskom prihodu koja se izdaje u Poreskoj Upravi, itd.).

Udruženje Svetionik će sa svim podacima o ličnosti do kojih dođe u toku konkursa postupati u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i datim pristancima za obradu.

Srećno!